کارشناسان معاونت فرهنگی و دانشجویی

سمت سازمانی: کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی و کارشناس کمیسیون موارد خاص

نام و نام خانوادگی: سروش محمدپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – مدیریت

شماره تماس داخلی : ۱۱۷۷

پست الکترونیک :

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

سمت سازمانی:  دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان

نام و نام خانوادگی: مهدی بی غم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – مهندسی کامپیوتر

شماره تماس داخلی : ۱۱۷۷

پست الکترونیک : mahdi.bigham@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی  دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی

شرح وظایف :

 • دریافت مکاتبات رسیده به حوزه معاونت فرهنگی ودانشجویی و پیگیری آنها
 • ابلاغ کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک معاونت فرهنگی و دانشجویی در محلهای مخصوص
 • تنظیم وقت ملاقات با معاون فرهنگی و دانشجویی
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به معاونت
 • ابلاغ دستورات صادره معاون محترم فرهنگی و دانشجویی به اشخاص و مدیران میانی و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها
 • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون محترم
 • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهائی که در دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه
 • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان
 • تهیه پیش نویس برخی از نامه ها و گزارشات
 • انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل
 • انجام امور مربوط به کار دانشجویی
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص
 • انجام سایر وظایف محوله