معاون فرهنگی و دانشجویی

 

سمت سازمانی:معاون فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی:دکتر محمدرضا قربانی

مدرک تحصیلی:دکتریآموزش زبان انگلیسی

شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۱۷۶

شماره تماس داخلی :    ۱۱۷۶

فکس : ----

پست الکترونیک :ghorbani@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

 •  نظارت بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی
 •  نظارت بر انجام کار دانشجویی برای متقاضیان
 •  گسترش روابط میان اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.
 •  نیازسنجی و برنامه‌ریزی در ارائه بهینه‌ی خدمات رفاهی و اجتماعی دانشجویان
 •  نظارت بر ارائه و اجرای برنامه‌های رفاهی از قبیل وام، بیمه و ...
 •  نظارت بر اسکان دانشجویان و تمهید لازم برای ارائه خدمات خوابگاهی
 •  نظارت بر برنامه‌های گسترش و تعمیم رشته‌های مختلف ورزشی، ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه.
 •  نظارت بر برگزاری مسابقات ورزشی.
 •  نظارت بر انجام امور مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه‌های تحصیلی، شغلی و شخصی.
 •  نظارت بر انجام آزمون‌های لازم برای آگاهی از میزان توانمندی‌های ورزشی همچنین تعیین سطح آسیب پذیری دانشجویان در آغاز سال تحصیلی.
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات انضباطی دانشجویان.
 •  شرکت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط.
 • ریاست شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیردولتی استان خراسان شمالی
 • رابط حقوق شهروندی در دانشگاه