شورای بررسی موارد خاص

کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه بجنورد بایستی فقط از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/ ، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

 

http://bpms.ub.ac.ir/PaymentPreview.aspx?p=BVKE6EvtsJY=

  1. پرداخت اینترنتی از طریق آدرس فوق(فیش واریزی بایستی در سامانه سجاد پیوست درخواست گردد)
  2.  
  3. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  4. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده علوم انسانی اداره آموزش
  5. تایید مستندات توسط کارشناس شورای بررسی موارد خاص
تمدید سنوات- تغییر رشته - انتقال و میهمان - مرخصی بدون احتساب در سنوات 26000 تومان
بازگشت به تحصیل - اخراج مشروطی 150000 تومان
   

کلیه درخواست های کمیسیون موارد خاص استانی از طریق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دبیرخانه کمیسیون استانی ارجاع می گردد.