شورای بررسی موارد خاص

کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه بجنورد بایستی از طریق سامانه آموزشی گلستان، قسمت پیشخوان خدمات ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  2. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده علوم انسانی اداره آموزش
  3. مراجعه حضوری به کارشناس کمیسیون موارد خاص در سازمان مرکزی (طبقه دوم اتاق 314)
  4. تایید درخواست توسط استاد راهنما و مدیر گروه در دانشکده مربوطه
  5. تایید درخواست توسط مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
  6. مراجعه حضوری به کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  7. مراجعه حضوری به کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  8. پرداخت اینترنتی

 

کلیه درخواست های کمیسیون موارد خاص استانی از طریق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دبیرخانه کمیسیون استانی ارجاع می گردد.