شورای بررسی موارد خاص

کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه بجنورد بایستی هم از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/  و هم سیستم گلستان، ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  2. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه در دانشکده علوم انسانی اداره آموزش
  3. مراجعه به کارشناس کمیسیون موارد خاص در سازمان مرکزی (طبقه دوم اتاق 314)
  4. مراجعه به استاد راهنما
  5. مراجعه به مدیر گروه
  6. مراجعه به مدیر آموزش
  7. مراجعه به کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  8. مراجعه به کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  9. پرداخت اینترنتی از طریق آدرس زیر (فیش واریزی بایستی در سامانه سجاد پیوست درخواست گردد)

 

http://bpms.ub.ac.ir/PaymentPreview.aspx?p=vT+RmkdX8V8=

 

تمدید سنوات- تغییر رشته - انتقال و میهمان - مرخصی بدون احتساب در سنوات 23000 تومان
بازگشت به تحصیل - اخراج مشروطی 115000 تومان
   

کلیه درخواست های کمیسیون موارد خاص استانی از طریق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به دبیرخانه کمیسیون استانی ارجاع می گردد.