دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

 

سمت سازمانی: مسئول دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان و دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان 

نام و نام خانوادگی: مهدی بی غم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – مهندسی کامپیوتر

شماره تماس داخلی : ۱۱۷۷

فکس : --------

پست الکترونیک : mahdi.bigham@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی  دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی