اطلاعیه مهم امور دانشجویی در خصوص مدت زمان مجاز سکونت در سراهای دانشجویی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به استناد آئین نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد دت زمان مجاز سکونت در سراهای دانشجویی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر می باشد:

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به استناد آئین نامۀ اجرایی سراهای دانشجویی دانشگاه بجنورد دت زمان مجاز سکونت در سراهای دانشجویی برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به شرح جدول زیر می باشد: