اسناد مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه بجنورد سال تحصیلی 98-97


اسناد مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه بجنورد سال تحصیلی 98-97 را از اینجا دانلود کنید.

اسناد مناقصه تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه بجنورد سال تحصیلی 98-97 را از اینجا دانلود کنید.