Bojnord University
بستن

شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی

الف) قابل توجه دانشجویان متقاضی سکونت در سرای دانشجویی غیردولتی:

۱. دریافت معرفی‌نامه
دانشجو باید قبل از تنظیم قرارداد سکونت در سرا به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه/موسسه خود مراجعه نموده و فرم معرفی‌نامه برای سکونت در سراهای دانشجویی غیردولتی استان خراسان شمالی را با مهر و امضای دانشگاه/موسسه دریافت نماید. سپس این فرم را برای ثبت‌نام در سرای دانشجویی غیردولتی به مسئول سرا تحویل دهد.
۲. قرارداد سکونت در سرا
لیست سراها، آدرس سراها و نرخ‌نامه اجاره‌بها از پیوند لیست سراهای دانشجویی غیردولتی قابل دسترسی است و دانشجو باید سراها را از هر نظر بررسی، در صورت تمایل انتخاب و سپس برای تکمیل قرارداد به یک سرا مراجعه کند. قرارداد باید توسط مسئول سرا در دو نسخه تهیه و تحویل دانشجو شود. دانشجو پس از تکمیل هر دو نسخه، باید یکی از آن‌ها را نزد خود نگه دارد. این قرارداد سه صفحه‌ای را می‌توان از اینجا دانلود کرد.

ب) قابل توجه اشخاص متقاضی راه اندازی سرای دانشجویی غیردولتی:

کلیه افراد حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس سرای دانشجویی غیردولتی در صورتی که فضای مناسبی برای راه اندازی سرا دارند و یا امکان اجاره چنین مکانی برای آنها مهیا است، باید فرم درخواست صدور/تمدید پروانه بهره‌برداری را از اینجا دریافت و درخواست تکمیل شده را در بجنورد به دانشگاه بجنورد (امور دانشجویی) و در شهرستان‌های اسفراین و شیروان به مجتمع‌های آموزش عالی همان شهرستان‌ها تحویل نمایند.

متقاضیان برای دریافت پروانه بهره برداری یکساله باید مراحلی را که در فرم چک لیست به آنها اشاره شده است، طی نمایند. برای مشاهده تمامی فرم‌های مربوطه می‌توان به پیوند فرم‌ها و آئین‌نامه‌های شورا مراجعه کرد.

شماره تماس دبیرخانه شورا: 05832201188

شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی