گزارش برگزاری مسابقه فوتبال تک ضرب دانشجویان دختر به مناسبت دانشگاه عاری از دخانیات


مسابقات فوتبال تک ضرب دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷ ) توضیحات : مسابقات فوتبال تک ضرب دختران دانشجو با حضور ۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 97 / ۷ /20 در محوطه خوابگا ه پردیس و بصورت انفرادی برگزار گردید که هر شرکت کننده مجاز به ۳ شوت تک ضرب بودند . در پایان مسابقات به نفرات   اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.     نتایج مسابقات مقام اول مقام دوم مقام سوم     مهدیه رجایی                       حکیمه منگالی   فائزه صدقی     کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : مریم کمالی سولماز محمدی، زهره خسروی پور     تصاویر مسابقات          

مسابقات فوتبال تک ضرب دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷)

توضیحات: مسابقات فوتبال تک ضرب دختران دانشجو با حضور ۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد در تاریخ 97/۷/20 در محوطه خوابگاه پردیس و بصورت انفرادی برگزار گردید که هر شرکت کننده مجاز به ۳ شوت تک ضرب بودند. در پایان مسابقات به نفرات  اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

 

نتایج مسابقات

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

   مهدیه رجایی   

                   حکیمه منگالی

 فائزه صدقی 

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات:

میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : مریم کمالی

سولماز محمدی، زهره خسروی پور 

 

تصاویر مسابقات