گزارش برگزاری مسابقه دارت دانشجویان دختر به مناسبت دانشگاه عاری از دخانیات


  مسابقات دارت   دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷ )   توضیحات : مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 21 نفر از دانشجویان در تاریخ 97/07/12 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را   از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.   نتایج مسابقات مقام اول مقام دوم مقام سوم     کتایون شیرزادی                      زینب دهقانی   فاطمه بستانی     کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : مریم کمالی سولماز محمدی، زهره خسروی پور     تصاویر مسابقات           مسابقات دارت   دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷ ) توضیحات : مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 21 نفر از دانشجویان در تاریخ 12/07/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را   از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.   نتایج مسابقات مقام اول مقام دوم مقام سوم     کتایون شیرزادی                      زینب دهقانی   فاطمه بستانی     کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و   داوری سرپرست اجرایی : مریم کمالی سولماز محمدی، زهره خسروی پور     تصاویر مسابقات                      

 

مسابقات دارت  دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷)

 

توضیحات: مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 21 نفر از دانشجویان در تاریخ 97/07/12 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را  از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

نتایج مسابقات

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

   کتایون شیرزادی 

                   زینب دهقانی

 فاطمه بستانی 

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : مریم کمالی

سولماز محمدی، زهره خسروی پور 

 

تصاویر مسابقات

 

 

 

 

 

مسابقات دارت  دانشجویان دختر دانشگاه (پاییز ۱۳۹۷)

توضیحات: مسابقات دارت دختران دانشجو با حضور 21 نفر از دانشجویان در تاریخ 12/07/97 در خوابگاه پردیس برگزار گردید. ورزشکاران 4 پرتاب را  از فاصله 2 متری پرتاب نمودند. با جمع امتیاز تمامی پرتاب­ها امتیاز فرد محاسبه و نفرات برتر تعیین گردیدند. در پایان مسابقات به ورزشکاران اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

 

نتایج مسابقات

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

   کتایون شیرزادی 

                   زینب دهقانی

 فاطمه بستانی 

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و  داوری

سرپرست اجرایی : مریم کمالی

سولماز محمدی، زهره خسروی پور 

 

تصاویر مسابقات