گزارش برگزاری مسابقات قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی پسران به مناسبت هفته معلم


    مسابقات قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی پسران به مناسبت هفته معلم   (بهار ۱۳۹۷)   توضیحات : مسابقه قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی پسران به مناسبت هفته معلم در تاریخ 14/۰۲/۱۳۹۷ در محل مجموعه ورزشی سرای پردیس دانشگاه برگزار گردید. مسابقه در هفت ایستگاه: شنا(15 حرکت)، چابکی(9*4)، پابکس(5 متر)، پرش مانع، شوت به سمت دروازه، دراز و نشست، دو سرعت+ پا باکس بین موانع و پرش جفت به طول 2 متر برگزار شد. نتایج با اتمام تمامی مراحل و ثبت زمان کلی برای هر فرد انجام شد و در صورت خطا 2 ثانیه به زمان کلی هر فرد اضافه می شد به افراد رده اول تا سوم جوایز نقدی اهدا میگردید . نتایج مسابقات   اول دوم سوم عارف محمدشاهی ابراهیم احمدی حسین افروزی   کادر اجرایی و داوری مسابقات   مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان کادر اجرایی و داوری سرپرست اجرایی : محمد باهوش   عارف محمد شاهی- مهدی دهقان                                                                        تصاویر مسابقات                                                             

 

 

مسابقات قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی پسران به مناسبت هفته معلم

 (بهار ۱۳۹۷)

 

توضیحات: مسابقه قوی تر، سریع تر، بالاتر درون خوابگاهی پسران به مناسبت هفته معلم در تاریخ 14/۰۲/۱۳۹۷ در محل مجموعه ورزشی سرای پردیس دانشگاه برگزار گردید. مسابقه در هفت ایستگاه: شنا(15 حرکت)، چابکی(9*4)، پابکس(5 متر)، پرش مانع، شوت به سمت دروازه، دراز و نشست، دو سرعت+ پا باکس بین موانع و پرش جفت به طول 2 متر برگزار شد. نتایج با اتمام تمامی مراحل و ثبت زمان کلی برای هر فرد انجام شد و در صورت خطا 2 ثانیه به زمان کلی هر فرد اضافه می شد به افراد رده اول تا سوم جوایز نقدی اهدا میگردید.

نتایج مسابقات

 اول

دوم

سوم

عارف محمدشاهی

ابراهیم احمدی

حسین افروزی

 

کادر اجرایی و داوری مسابقات

 

مسئول برگزاری مسابقات: میثاق حسینی کشتان

کادر اجرایی و داوری

سرپرست اجرایی : محمد باهوش

 عارف محمد شاهی- مهدی دهقان

                                                                       تصاویر مسابقات