کسب مقام سوم تیم شطرنج دانشگاه بجنورد در مسابقات منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور


مسابقات شطرنج منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه نیشابور در مورخ 5 تا 7 بهمن ماه 1396 برگزار گردید و تیم شطرنج دختران دانشگاه بجنورد با 4 بازیکن یک مربی و سرپرست در این دوره از مسابقات شرکت کردند که موفق به کسب مقام سوم تیمی گردیدند.  

مسابقات شطرنج منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه نیشابور در مورخ 5 تا 7 بهمن ماه 1396 برگزار گردید و تیم شطرنج دختران دانشگاه بجنورد با 4 بازیکن یک مربی و سرپرست در این دوره از مسابقات شرکت کردند که موفق به کسب مقام سوم تیمی گردیدند.