نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل مرکز مشاوره

پرسنل مرکز مشاوره


تمامی داخلی ها با پیش شماره 0583220 از خارج از دانشگاه در دسترس قراردارند.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس عکس پرسنلی
1 دکتر حسین احمد برآبادی مدیر مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی 1210
2 همایون غلامی کارشناس آسیب های اجتماعی 1216
3 جواد نیک سرشت کارشناس مشاوره 1214
4 زکیه بیدکی کارشناس پذیرش 1217
5 پروین نجف زاده کارشناس پرستاری 1211
6 ناصر واحدی کارشناس مددکاری اجتماعی 1215
7 معصومه مومنی پور کارشناس مددکاری اجتماعی 1215