پایان دومین دوره لیگ فوتسال پرسنل دانشگاه بجنورد با قهرمانی تیم هیات علمی یک


دومین دوره لیگ فوتسال پرسنل دانشگاه بجنورد با حضور ۷ تیم شامل تیم‌های هیات علمی ۱، هیات علمی ۲، اداری و مالی، آموزش و پژوهش، حراست، مرکز مشاوره، و هلدینگ شایگان به صورت دوره‌ای برگزار شد و در پایان رقابت‌ها، تیم هیات علمی ۱ به مقام قهرمانی دست یافت، تیم‌ آموزش و پژوهش به مقام نایب قهرمانی و تیم اداری و مالی به مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت. در این دوره از رقابت‌ها تیم هلدینگ شهرساز شایگان به عنوان تیم اخلاق انتخاب شد، و آقای علی سجادی عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. همچنین تیم‌های حراست و مرکز مشاوره به دلیل انسجام و یکپارچگی واحد خود و حضور در رقابت‌ها در کنار مدیران واحد مربوطه آقای محسن محتشمی‌کیا و دکتر حسین احمد برآبادی مورد تقدیر قرار گرفتند. هفته پایانی رقابت‌ها با حضور جناب آقای دکتر احمد محقر ریاست محترم دانشگاه، دکتر محمد رضا قربانی معاون محترم دانشجویی، دکتر حسن جعفریانی معاون محترم اداری و مالی و همچنین جناب دکتر محسن طالب‌زاده ریاست محترم پیشین دانشگاه برگزار شد و تیم‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.  

دومین دوره لیگ فوتسال پرسنل دانشگاه بجنورد با حضور ۷ تیم شامل تیم‌های هیات علمی ۱، هیات علمی ۲، اداری و مالی، آموزش و پژوهش، حراست، مرکز مشاوره، و هلدینگ شایگان به صورت دوره‌ای برگزار شد و در پایان رقابت‌ها، تیم هیات علمی ۱ به مقام قهرمانی دست یافت، تیم‌ آموزش و پژوهش به مقام نایب قهرمانی و تیم اداری و مالی به مقام سومی این رقابت‌ها دست یافت. در این دوره از رقابت‌ها تیم هلدینگ شهرساز شایگان به عنوان تیم اخلاق انتخاب شد، و آقای علی سجادی عنوان بهترین بازیکن رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. همچنین تیم‌های حراست و مرکز مشاوره به دلیل انسجام و یکپارچگی واحد خود و حضور در رقابت‌ها در کنار مدیران واحد مربوطه آقای محسن محتشمی‌کیا و دکتر حسین احمد برآبادی مورد تقدیر قرار گرفتند. هفته پایانی رقابت‌ها با حضور جناب آقای دکتر احمد محقر ریاست محترم دانشگاه، دکتر محمد رضا قربانی معاون محترم دانشجویی، دکتر حسن جعفریانی معاون محترم اداری و مالی و همچنین جناب دکتر محسن طالب‌زاده ریاست محترم پیشین دانشگاه برگزار شد و تیم‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.