نظرسنجی غذاخوری مرکزی دانشگاه و بهبود برنامه غذایی


پیرو نظرسنجی اخیر برای غذاخوری مرکزی دانشگاه و درخواست شما دانشجویان گرامی، غذاهایی که کمتر مورد استقبال قرار گرفته و در نظرسنجی نمره قابل قبولی اخذ نکرده‌اند از برنامه غذایی حذف می‌گردند و غذاهای محبوب‌تر جایگزین آن‌ها خواهند شد.همچنین غذاهای پیشنهادی چلو خورشت فسنجان، مرغ سوخاری(کنتاکی) و میرزا قاسمی در برنامه های آتی قرار خواهند گرفت.    
پیرو نظرسنجی اخیر برای غذاخوری مرکزی دانشگاه و درخواست شما دانشجویان گرامی، غذاهایی که کمتر مورد استقبال قرار گرفته و در نظرسنجی نمره قابل قبولی اخذ نکرده‌اند از برنامه غذایی حذف می‌گردند و غذاهای محبوب‌تر جایگزین آن‌ها خواهند شد.همچنین غذاهای پیشنهادی چلو خورشت فسنجان، مرغ سوخاری(کنتاکی) و میرزا قاسمی در برنامه های آتی قرار خواهند گرفت.