نرخ اجاره سراهای دانشجویی پردیس دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جدید اعلام شد.


  طبق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان نرخ اجاره سراهای دانشجویی پردیس دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جدید (اتاق 6 نفره) مبلغ 2/178/900 ریال (دو میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد ریال)  می باشد. اطلاعیه زمان و چگونگی واریز اجاره بها برای دانشجویان دارای اولویت اسکان در سراهای پردیس به زودی منتشر می شود.
 
طبق مصوبه صندوق رفاه دانشجویان نرخ اجاره سراهای دانشجویی پردیس دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی جدید (اتاق 6 نفره) مبلغ 2/178/900 ریال (دو میلیون و یکصد و هفتاد و هشت هزار و نهصد ریال)  می باشد. اطلاعیه زمان و چگونگی واریز اجاره بها برای دانشجویان دارای اولویت اسکان در سراهای پردیس به زودی منتشر می شود.