مهلت نام نویسی در جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۸ تمدید شد


مهلت ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر تمدید شد. از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس  https://portal.saorg.ir  اقدام نمایند. شایان ذکر است مهلت ذکر شده به هیچ عنوان تمدید نمی‌گردد و پس از بسته شدن سامانه ثبت نام، درخواست‌های ثبت نهایی نشده مورد ارزیابی داوران دانشگاهی قرار نخواهد گرفت.
مهلت ثبت نام در بیست و هشتمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه تا تاریخ ۲۰ آبان ماه ۹۸ ساعت ۱۲ ظهر تمدید شد.

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می‌شود نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اقدام نمایند.
شایان ذکر است مهلت ذکر شده به هیچ عنوان تمدید نمی‌گردد و پس از بسته شدن سامانه ثبت نام، درخواست‌های ثبت نهایی نشده مورد ارزیابی داوران دانشگاهی قرار نخواهد گرفت.