مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا


    اسناد مناقصه به صورت پی دی اف برای هر دو مناقصه به صورت مجزا قابل دانلود است. اسناد قراردادهای تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی و اجاره سلف اسناد قراردادهای تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سلف مکمل آگهی سلف مرکزی  آگهی سلف مکمل