مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه


  آگهی مناقصه دانشگاه بجنورد  (عمومی یک مرحله‌ای) برای سال تحصیلی 1399 - 1398 «مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله در چهارچوب قرارداد» دانشگاه بجنورد در نظر دارد"مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه " خود را به صورت حجمی و از طریق مناقصه عمومی به مدت ده ماه کامل شمسی به شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی صلاحیت دار دعوت می شود طبق زمان بندی تعیین شده برای دریافت اسناد مراجعه نمایند. * برای دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ  500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۴۰۰۶ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی ضروری است. - مهلت دریافت اسناد مناقصه: پنج روز کاری پس از چاپ آگهی (از طریق سایت دانشگاه بجنورد ) - محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، دبیرخانه مرکزی (در مردادماه ساعت کار دبیرخانه 12تا10 می باشد)  - زمان و محل گشایش پیشنهادها: شنبه 1398/06/09 ساعت 13 در محل سازمان مرکزی، دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد). نتیجه مناقصه حداکثر ۲۴ ساعت پس از بازگشایی پاکت ها به اطلاع مناقصه گران می رسد. -  تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 620/000/000 (ششصد و بیست میلیون ریال) جهت واریز به حساب ۵۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۸۷۱۰۶۳۷۷۵۷۳ ir به نام سپرده های دانشگاه بجنورد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه بجنورد، به مبلغ مذکور و به تاریخ اعتبار سه ماهه از زمان تسلیم آن ضمنا رویت اسناد مناقصه از طریق سایت دانشگاه بجنورد امکان پذیر است.   http://ub.ac.ir     معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بجنورد * دانلود  اسناد مناقصه  * دانلود نمونه قرارداد  * دانلود پیوست های قرارداد  

 

آگهی مناقصه دانشگاه بجنورد (عمومی یک مرحله‌ای) برای سال تحصیلی 1399 - 1398

«مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله در چهارچوب قرارداد»

دانشگاه بجنورد در نظر دارد"مناقصه انجام امور اداره و ارایه خدمات سراهای (خوابگاه های) دانشجویی دانشگاه و سایر امور محوله بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه " خود را به صورت حجمی و از طریق مناقصه عمومی به مدت ده ماه کامل شمسی به شرکت های خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی صلاحیت دار دعوت می شود طبق زمان بندی تعیین شده برای دریافت اسناد مراجعه نمایند.

* برای دریافت اسناد مناقصه واریز مبلغ  500/000 ریال (پانصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۱۷۸۷۱۱۸۰۴۰۰۶
به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بجنورد نزد بانک ملی ضروری است.

- مهلت دریافت اسناد مناقصه: پنج روز کاری پس از چاپ آگهی (از طریق سایت دانشگاه بجنورد )

- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر۴ جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد، سازمان مرکزی، دبیرخانه مرکزی (در مردادماه ساعت کار دبیرخانه 12تا10 می باشد)

 - زمان و محل گشایش پیشنهادها: شنبه 1398/06/09 ساعت 13 در محل سازمان مرکزی، دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد).

نتیجه مناقصه حداکثر ۲۴ ساعت پس از بازگشایی پاکت ها به اطلاع مناقصه گران می رسد.

-  تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 620/000/000 (ششصد و بیست میلیون ریال) جهت واریز به حساب ۵۱۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۸۷۱۰۶۳۷۷۵۷۳ ir به نام سپرده های دانشگاه بجنورد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع دانشگاه بجنورد، به مبلغ مذکور و به تاریخ اعتبار سه ماهه از زمان تسلیم آن

ضمنا رویت اسناد مناقصه از طریق سایت دانشگاه بجنورد امکان پذیر است.  http://ub.ac.ir   

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بجنورد

*دانلود  اسناد مناقصه 

*دانلود نمونه قرارداد 

*دانلود پیوست های قرارداد