لیست سراهای در حال فعالیت و اخذ مجوز از شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 97-96


آخرین به روز رسانی: ۱۲ شهریور ۹۸   لیست سراهای غیر دولتی دخترانۀ مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98 لیست سراهای غیر دولتی  پسرانۀ مورد تایید   شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98 نرخ‌نامه اجاره‌بهای سراهای دانشجویی غیردولتی بر اساس درجه و سطح سرا  برای هر نیم‌سال در سال تحصیلی 99-98: درجه سطح اجاره‌بهای اتاق ۲ نفره (تومان) اجاره‌بهای اتاق ۴ نفره (تومان) اجاره‌بهای اتاق ۶ نفره (تومان) اجاره‌بهای اتاق ۸ نفره (تومان) ۱ خوب ۱۴۴۰۰۰۰ ۱۲۹۶۰۰۰ ۱۱۵۲۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰ متوسط ۱۳۶۸۰۰۰ ۱۲۲۴۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰ ۲ خوب ۱۲۹۶۰۰۰ ۱۱۵۲۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰ متوسط ۱۲۲۴۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۹۳۶۰۰۰ ۷۹۲۰۰۰ ۳ خوب ۱۱۵۲۰۰۰ ۱۰۰۸۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ متوسط ۱۰۰۸۰۰۰ ۸۶۴۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۵۷۶۰۰۰   سرای غیردولتی افق ۱   سرای غیردولتی یاس   سرای غیردولتی فرشتگان   سرای غیردولتی عفاف ۱   سرای غیردولتی ۱۶آذر   سرای غیردولتی نور  

آخرین به روز رسانی: ۱۲ شهریور ۹۸

 

لیست سراهای غیر دولتی دخترانۀ مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98

لیست سراهای غیر دولتی  پسرانۀ مورد تایید شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیر دولتی استان خراسان شمالی برای سال تحصیلی 99-98

نرخ‌نامه اجاره‌بهای سراهای دانشجویی غیردولتی بر اساس درجه و سطح سرا  برای هر نیم‌سال در سال تحصیلی 99-98:

درجه

سطح

اجاره‌بهای اتاق ۲ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۴ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۶ نفره (تومان)

اجاره‌بهای اتاق ۸ نفره (تومان)

۱

خوب

۱۴۴۰۰۰۰

۱۲۹۶۰۰۰

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

متوسط

۱۳۶۸۰۰۰

۱۲۲۴۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۳۶۰۰۰

۲

خوب

۱۲۹۶۰۰۰

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

متوسط

۱۲۲۴۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰

۹۳۶۰۰۰

۷۹۲۰۰۰

۳

خوب

۱۱۵۲۰۰۰

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

متوسط

۱۰۰۸۰۰۰

۸۶۴۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

۵۷۶۰۰۰

 

سرای غیردولتی افق ۱

 

سرای غیردولتی یاس

 

سرای غیردولتی فرشتگان

 

سرای غیردولتی عفاف ۱

 

سرای غیردولتی ۱۶آذر

 

سرای غیردولتی نور