نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم ها و آئین نامه های شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی

فرم ها و آئین نامه های شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی


آخرین به روز رسانی: خرداد ۹۸

الف) آئین‌نامه‌ها:

ب) فرم‌های مورد نیاز برای اشخاص متقاضی راه اندازی سرای دانشجویی غیردولتی:

پ) فرم‌های مورد نیاز برای دانشجویان متقاضی سکونت در سرای دانشجویی غیردولتی:

ت) سایر: