فراخوان عمومی طراحی پوستر هفته سراهای دانشجویی سال 98 از سوی صندوق رفاه دانشجویان