شورای انضباطی دانشجویان


  سمت سازمانی :   مسئول دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان و  د بیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان  نام و نام خانوادگی :  مهدی بی غم مدرک تحصیلی :   کارشناسی ارشد  – مهندسی کامپیوتر شماره تماس داخلی  :   ۱۱۷۷ فکس  :  -------- پست الکترونیک  : mahdi.bigham@ub.ac.ir مکان اسقرار واحد  : ساختمان سازمان مرکزی  –  دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی   شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

 

سمت سازمانی: مسئول دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان و دبیر شورای انضباطی بدوی دانشجویان 

نام و نام خانوادگی: مهدی بی غم

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد – مهندسی کامپیوتر

شماره تماس داخلی : ۱۱۷۷

فکس : --------

پست الکترونیک : mahdi.bigham@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی  دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی