درخشش سرکار خانم شقایق محمدی در مسابقات شطرنج منطقه 9 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


کسب عنوان قهرمان قهرمانان در میز یک در بخش استاندارد و عنوان نایب قهرمانی بخش برق آسا, کسب مقام سوم بخش سریع توسط سرکار خانم شقایق محمدی در مسابقات شطرنج منطقه ٩ دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور

کسب عنوان قهرمان قهرمانان در میز یک در بخش استاندارد و عنوان نایب قهرمانی بخش برق آسا, کسب مقام سوم بخش سریع توسط سرکار خانم شقایق محمدی در مسابقات شطرنج منطقه ٩ دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور