جدول زمانبندی برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشگاه از سوی کمیته اجرایی انتخابات اعلام شد.


به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در شورای صنفی می رساند، با توجه به جدول زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. خلاصه ای از شرایط مورد نیاز برای اعلام داوطلبی از این قرار می باشد: کلیه داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان علاوه بر شرایط اصلی که التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه و رعایت شئونات دانشجویی می باشد، طبق ماده 14 باید شرایط زیر را داشته باشند؛ ماده 14 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور در خصوص داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان : تمامی دانشجویان دانشگاه که دارای شرایط زیر می باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند؛ 1- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ( دانشجویان کارشناسی ارشد از بدو ورود به دانشگاه) 2- نداشتن حکم قطعی محکومیت در شورای انضباطی دانشجویان 3- دارا بودن حداقل معدل کل 13 برای دانشجویان کارشناسی و 15 برای دانشجویان ارشد 4- مشروط نبودن بیش از یک نیمسال 5- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در دانشگاه ( انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی) 6- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود؛ کمتر از 2 ترم نباشد.
به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به عضویت در شورای صنفی می رساند، با توجه به جدول زیر نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. خلاصه ای از شرایط مورد نیاز برای اعلام داوطلبی از این قرار می باشد:
کلیه داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان علاوه بر شرایط اصلی که التزام به قانون اساسی، ولایت فقیه و رعایت شئونات دانشجویی می باشد، طبق ماده 14 باید شرایط زیر را داشته باشند؛
ماده 14 آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور در خصوص داوطلبان عضویت در شورای صنفی دانشجویان :
تمامی دانشجویان دانشگاه که دارای شرایط زیر می باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند؛
1- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ( دانشجویان کارشناسی ارشد از بدو ورود به دانشگاه)
2- نداشتن حکم قطعی محکومیت در شورای انضباطی دانشجویان
3- دارا بودن حداقل معدل کل 13 برای دانشجویان کارشناسی و 15 برای دانشجویان ارشد
4- مشروط نبودن بیش از یک نیمسال
5- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در دانشگاه ( انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی)
6- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود؛ کمتر از 2 ترم نباشد.