تشکیل کمیته رصد مسائل دانشجویی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کمیته رصد مسائل دانشجویی در دانشگاه بجنورد تشکیل شد.  گفتنی است در اولین جلسه این کمیته که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی،معاون اداری و مالی ، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران فرهنگی و دانشجویی و مدیران زیرمجموعه این معاونت ها تشکیل شد، مقرر گردید این کمیته در قالب پنج کارگروه متشکل از کارگروه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی، فنی و ایمنی فعالیت نماید و هر کارگروه گزارش عملکرد خود را ماهانه در کمیته رصد ارائه نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کمیته رصد مسائل دانشجویی در دانشگاه بجنورد تشکیل شد. 
گفتنی است در اولین جلسه این کمیته که با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی،معاون اداری و مالی ، مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران فرهنگی و دانشجویی و مدیران زیرمجموعه این معاونت ها تشکیل شد، مقرر گردید این کمیته در قالب پنج کارگروه متشکل از کارگروه های دانشجویی، فرهنگی، آموزشی، فنی و ایمنی فعالیت نماید و هر کارگروه گزارش عملکرد خود را ماهانه در کمیته رصد ارائه نماید.