تجدید مناقصه تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا


اسناد تجدید مناقصه طبخ و توزیع به صورت پی دی اف برای هر دو مناقصه به صورت مجزا قابل دانلود است.   اسناد قراردادهای تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی و اجاره سلف مرکزی اسناد قراردادهای تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سلف مکمل آگهی سلف مرکزی  آگهی سلف مکمل