برگزاری نشست رییس شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی استان خراسان شمالی با مسئولان سراهای دانشجویی غیردولتی


اولین نشست آقای دکتر قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و رییس شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی استان خراسان شمالی در سال ۹۸ با مسئولان سراهای دانشجویی ۲۰ فروردین ماه برگزار شد. ایشان در این نشست با تبریک فرار رسیدن سال نو و تقدیر از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط متولیان سراهای دانشجویی غیردولتی بر لزوم حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه تاکید کردند. ایشان همچنین با بیان فعالیت های صورت گرفته از طرف شورا بخصوص مکاتبات ریاست محترم دانشگاه بجنورد در خصوص اعمال تعرفه آموزشی در محاسبه آب بهای سراها، اظهار امیدواری کردند انجام امور مربوط به تائید و معرفی سراها و شروع ثبت نام سال تحصیلی آینده در خردادماه انجام گیرد. در این نشست آقای دکتر علی نژاد مفرد دبیر شورا نیز ضمن ارایه گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته در سال گذشته که توسط اعضای شورا و کارگروه کمیسیون دانشجویی استان صورت گرفته بود بر لزوم توجه به شاخص های کیفی و کمی درجه بندی سراها  و برخورد با تخلفات و اعمال جرایم تاکید کردند. ایشان با معرفی تارنمای شورا در سایت دانشگاه بجنورد به آدرس https://vst.ub.ac.ir/cpdsenk خواستار مراجعه منظم خوابگاه داران به این صفحه و اطلاع از فرایندها، قوانین و آئین نامه های شورا و همچنین دریافت فرم های مورد نیاز شدند. در ادامه جلسه مسئولان سراهای دانشجویی غیر دولتی به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص تغییر در مفاد قرارداد، چگونگی انصراف دانشجویان از اسکان در سرا و نرخ اجاره بهای دریافتی برای سال تحصیلی آینده ارایه کردند. در این نشست برنامه شورا در اردیبهشت و خردادماه  سال جاری برای بازدید، تائید و معرفی سراها برای سال تحصیلی آینده طبق جدول زمانبدی زیر به اطلاع شرکت کنندگان رسید: ردیف نام برنامه تاریخ ملاحضات ۱ بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۷/۲/۱۳۹۸   ۲ بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۸/۲/۱۳۹۸   ۳ بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۹/۲/۱۳۹۸   ۴ جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان ۱۰/۲/۱۳۹۸ در خصوص به روز رسانی قرارداد، فهرست تخلف ها (در صورت لزوم)، تخفیف جرایم سال گذشته و همچنین میزان اجاره بها برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۵ جلسه با مسئولان سراها برای جمع بندی فعالیت ها در سال تحصیلی جاری و تشریح فرایند تائید و اعلام سرا برای سال تحصیلی آینده و ثبت نام در خردادماه ۲۴/۲/۱۳۹۸   ۶ بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۶/۲/۱۳۹۸   ۷ بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۷/۲/۱۳۹۸   ۸ بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸) ۸/۲/۱۳۹۸   ۹ اعلام اسامی سراهای دانشجویی مورد تائید در سایت دانشگاه ۱۱/۳/۱۳۹۸          

اولین نشست آقای دکتر قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و رییس شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی استان خراسان شمالی در سال ۹۸ با مسئولان سراهای دانشجویی ۲۰ فروردین ماه برگزار شد. ایشان در این نشست با تبریک فرار رسیدن سال نو و تقدیر از زحمات و تلاش های صورت گرفته توسط متولیان سراهای دانشجویی غیردولتی بر لزوم حمایت از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه تاکید کردند. ایشان همچنین با بیان فعالیت های صورت گرفته از طرف شورا بخصوص مکاتبات ریاست محترم دانشگاه بجنورد در خصوص اعمال تعرفه آموزشی در محاسبه آب بهای سراها، اظهار امیدواری کردند انجام امور مربوط به تائید و معرفی سراها و شروع ثبت نام سال تحصیلی آینده در خردادماه انجام گیرد. در این نشست آقای دکتر علی نژاد مفرد دبیر شورا نیز ضمن ارایه گزارشی از بازدیدهای صورت گرفته در سال گذشته که توسط اعضای شورا و کارگروه کمیسیون دانشجویی استان صورت گرفته بود بر لزوم توجه به شاخص های کیفی و کمی درجه بندی سراها  و برخورد با تخلفات و اعمال جرایم تاکید کردند. ایشان با معرفی تارنمای شورا در سایت دانشگاه بجنورد به آدرس https://vst.ub.ac.ir/cpdsenk خواستار مراجعه منظم خوابگاه داران به این صفحه و اطلاع از فرایندها، قوانین و آئین نامه های شورا و همچنین دریافت فرم های مورد نیاز شدند. در ادامه جلسه مسئولان سراهای دانشجویی غیر دولتی به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص تغییر در مفاد قرارداد، چگونگی انصراف دانشجویان از اسکان در سرا و نرخ اجاره بهای دریافتی برای سال تحصیلی آینده ارایه کردند.

در این نشست برنامه شورا در اردیبهشت و خردادماه  سال جاری برای بازدید، تائید و معرفی سراها برای سال تحصیلی آینده طبق جدول زمانبدی زیر به اطلاع شرکت کنندگان رسید:

ردیف

نام برنامه

تاریخ

ملاحضات

۱

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۷/۲/۱۳۹۸

 

۲

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۸/۲/۱۳۹۸

 

۳

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۹/۲/۱۳۹۸

 

۴

جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان

۱۰/۲/۱۳۹۸

در خصوص به روز رسانی قرارداد، فهرست تخلف ها (در صورت لزوم)، تخفیف جرایم سال گذشته و همچنین میزان اجاره بها برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۵

جلسه با مسئولان سراها برای جمع بندی فعالیت ها در سال تحصیلی جاری و تشریح فرایند تائید و اعلام سرا برای سال تحصیلی آینده و ثبت نام در خردادماه

۲۴/۲/۱۳۹۸

 

۶

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۶/۲/۱۳۹۸

 

۷

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۷/۲/۱۳۹۸

 

۸

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۹۸)

۸/۲/۱۳۹۸

 

۹

اعلام اسامی سراهای دانشجویی مورد تائید در سایت دانشگاه

۱۱/۳/۱۳۹۸