برنامه های شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی در اردیبهشت و خرداد ماه 1398


پیرو جلسه 20 فروردین ماه، برنامه شورای نظارت و ارزیابی در ادامه سال تحصیلی به شرح زیر تقدیم می گردد: نکاتی برای یادآوری: 1- قبل از شروع بازدیدها و با توجه به مطالعه جدول جرایم در فرصت باقی مانده ایرادات رفع گردد. 2- با توجه به فشردگی برنامه ها، تعداد سراها و نزدیک بودن زمان اعلام اسامی سراهای مورد تائید (11خرداد) فقط امکان دوبار بازدید وجود داشته و در صورت عدم همکاری مناسب معرفی سرا به تاخیر می افتد. با توجه به علاقه بسیاری از دانشجویان نسبت به تعیین تکلیف سرای خود در خرداد و تیر، در اطلاع رسانی به دانشگاه ها و دانشجویان فقط سراهای مورد تائید به اطلاع می رسد. 3- همانگونه که در جدول زمان بندی ملاحظه می کنید جلسه بعدی با شما بزرگواران 24 اردیبهشت ماه است و تا آن تاریخ کلی بدهی های باید تسویه شود. 4- مسئولان سراهایی که درخواست تجدید نظر در جرایم سال گذشته خود را داشته و درخواست خود را تحویل داده اند، به درخواست آنها در جلسه مورخ 10 اردیبهشت رسیدگی می شود.   جدول زمانی برنامه های شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی در اردیبهشت و خرداد ماه 1398 ردیف نام برنامه تاریخ ملاحضات 1 بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98) 7/2/1398   2 بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98) 8/2/1398   3 بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98) 9/2/1398   4 جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان 10/2/1398 در خصوص به روز رسانی قرارداد، فهرست تخلف ها (در صورت لزوم)، تخفیف جرایم سال گذشته و همچنین میزان اجاره بها برای سال تحصیلی آینده (99-98) 5 جلسه با مسئولان سراها برای جمع بندی فعالیت ها در سال تحصیلی جاری و تشریح فرایند تائید و اعلام سرا برای سال تحصیلی آینده و ثبت نام در خردادماه 24/2/1398   6 بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98) 6/2/1398   7 بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98) 7/2/1398   8 بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98) 8/2/1398   9 اعلام اسامی سراهای دانشجویی مورد تائید در سایت دانشگاه 11/3/1398      
پیرو جلسه 20 فروردین ماه، برنامه شورای نظارت و ارزیابی در ادامه سال تحصیلی به شرح زیر تقدیم می گردد:
نکاتی برای یادآوری:
1- قبل از شروع بازدیدها و با توجه به مطالعه جدول جرایم در فرصت باقی مانده ایرادات رفع گردد.
2- با توجه به فشردگی برنامه ها، تعداد سراها و نزدیک بودن زمان اعلام اسامی سراهای مورد تائید (11خرداد) فقط امکان دوبار بازدید وجود داشته و در صورت عدم همکاری مناسب معرفی سرا به تاخیر می افتد. با توجه به علاقه بسیاری از دانشجویان نسبت به تعیین تکلیف سرای خود در خرداد و تیر، در اطلاع رسانی به دانشگاه ها و دانشجویان فقط سراهای مورد تائید به اطلاع می رسد.
3- همانگونه که در جدول زمان بندی ملاحظه می کنید جلسه بعدی با شما بزرگواران 24 اردیبهشت ماه است و تا آن تاریخ کلی بدهی های باید تسویه شود.
4- مسئولان سراهایی که درخواست تجدید نظر در جرایم سال گذشته خود را داشته و درخواست خود را تحویل داده اند، به درخواست آنها در جلسه مورخ 10 اردیبهشت رسیدگی می شود.
 

جدول زمانی برنامه های شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی در اردیبهشت و خرداد ماه 1398

ردیف

نام برنامه

تاریخ

ملاحضات

1

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98)

7/2/1398

 

2

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98)

8/2/1398

 

3

بازدید از سراهای دانشجویی، تهیه فهرست جرایم سرا و ابلاغ موارد اشکال برای آماده سازی سرا برای سال تحصیلی آینده (99-98)

9/2/1398

 

4

جلسه شورای نظارت و ارزیابی استان

10/2/1398

در خصوص به روز رسانی قرارداد، فهرست تخلف ها (در صورت لزوم)، تخفیف جرایم سال گذشته و همچنین میزان اجاره بها برای سال تحصیلی آینده (99-98)

5

جلسه با مسئولان سراها برای جمع بندی فعالیت ها در سال تحصیلی جاری و تشریح فرایند تائید و اعلام سرا برای سال تحصیلی آینده و ثبت نام در خردادماه

24/2/1398

 

6

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98)

6/2/1398

 

7

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98)

7/2/1398

 

8

بازدید نهایی از سراها برای تائید و معرفی به دانشجویان برای شروع ثبت نام برای سال تحصیلی آینده (99-98)

8/2/1398

 

9

اعلام اسامی سراهای دانشجویی مورد تائید در سایت دانشگاه

11/3/1398