آگهی واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-97


دانشگاه بجنورد در نظر دارد نسبت به واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط اسناد را حداکثر تا ده روز کاری پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به همراه فیش واریزی به مبلغ 5000000 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درامد اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006 (IR به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این اگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.ضمناً هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. ردیف شرح نحوه دریافت اسناد محل اجراء مدت اجرا مبلغ تضمین محل بازگشایی پاکت ها 1 واگذاری تهیه،طبخ و توزیع غذای دانشجویی از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir دانشگاه بجنورد 291 روز 2/000/000/000 ریال شماره حساب 5878640860 به نام سپرده های دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت مرکزی بجنورد -کیلومتر 4 جاده اسفراین-دانشگاه بجنورد   تاریخ انتشار اگهی مناقصه: دوشنبه 97/06/05 مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 روز سه شنبه  97/06/06 مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکت ها:تا ساعت 12 روز سه شنبه 97/06/20 زمان و مکان بازگشایی اسناد مناقصه:ساعت 10 روز چهارشنبه 97/06/21به نشانی دانشگاه بجنورد شماره تلفن تماس:05832201000 **اسنادمناقصه  واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 از اینجا دانلود کنید.

دانشگاه بجنورد در نظر دارد نسبت به واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای دارای صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید.لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط اسناد را حداکثر تا ده روز کاری پس از آخرین مهلت دریافت اسناد به همراه فیش واریزی به مبلغ 5000000 ریال به شماره حساب 2178711804006 به نام درامد اختصاصی نزد بانک ملی شعبه مرکزی بجنورد (شماره شبا 650170000002178711804006(IR به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تحویل نمایند.بدیهی است ارسال مدارک در پاسخ به این اگهی هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.ضمناً هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ردیف

شرح

نحوه دریافت اسناد

محل اجراء

مدت اجرا

مبلغ تضمین

محل بازگشایی پاکت ها

1

واگذاری تهیه،طبخ و توزیع غذای دانشجویی

از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir

دانشگاه بجنورد

291 روز

2/000/000/000 ریال شماره حساب 5878640860 به نام سپرده های دانشگاه بجنورد نزد بانک ملت مرکزی

بجنورد -کیلومتر 4 جاده اسفراین-دانشگاه بجنورد

 

تاریخ انتشار اگهی مناقصه: دوشنبه 97/06/05

مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 19 روز سه شنبه  97/06/06

مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکت ها:تا ساعت 12 روز سه شنبه 97/06/20

زمان و مکان بازگشایی اسناد مناقصه:ساعت 10 روز چهارشنبه 97/06/21به نشانی دانشگاه بجنورد

شماره تلفن تماس:05832201000

**اسنادمناقصه  واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی در سال تحصیلی 98-97 از اینجا دانلود کنید.