نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف و وظایف شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی

اهداف و وظایف شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیردولتی


با عنایت به رشد روزافزون تعداد دانشجویان در کشور و دغدغه دانشگاه ها در خصوص تأمین امکانات رفاهی دانشجویان و در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ساله و قانون برنامه های توسعه پنج ساله در خصوص کاهش تصدی گری دولت، سراهای غیردولتی، با نظارت شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی استانی فعالیت می کنند. متقاضیان تاسیس و ادارۀ این گونه سراها با مطالعه قوانین و دستورالعمل ها و در صورت در اختیار داشتن مکان مناسبی جهت راه اندازی سرای دانشجویی می توانند به دبیرخانۀ شورا مراجعه و ضمن تکمیل و ارایه فرم درخواست خود در جریان مراحل صدور پروانۀ بهره برداری قرار بگیرند. تمامی مراحل صدور پروانه برای هر سال تحصیلی در خردادماه سال تحصیلی قبل انجام و در صورتی که فرد موفق به دریافت پروانه شود، اطلاعات آن سرای دانشجویی جهت ثبت نام در همین پرتال و سامانه سراهای غیر دولتی صندوق رفاه دانشجویان به نشانی kg.swf.ir قرار می گیرد. پروانه بهره برداری صرفاً برای یک سال تحصیلی صادر و در صورت درخواست متقاضی و تائید شورا قابل تمدید می باشد.