امضای تفاهمنامه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه بجنورد در خصوص استفاده از امکانات سرای دانشجویی دخترانه دانشگاه آزاد


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: با توجه به عقد تفاهمنامه دانشگاه بجنورد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد امکان استفاده دانشجویان از سرای دانشجویی دخترانه دانشگاه آزاد فراهم شد. اتاق های در نظر گرفته 8 نفره و با نرخ اجاره بهای 8640000 تومان برای یک نیمسال تحصیلی می باشد. دانشجویان متقاضی برای دریافت معرفی نامه به خانم بیدکی کارشناس سراهای دانشجویی دختران (دانشکده علوم انسانی، ساختمان شماره 1) مراجعه کنند. ضمناً امکان اقامت فقط یک نیمسال برای دانشجویان سنواتی نیز در این سرا فراهم است.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند: با توجه به عقد تفاهمنامه دانشگاه بجنورد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد امکان استفاده دانشجویان از سرای دانشجویی دخترانه دانشگاه آزاد فراهم شد. اتاق های در نظر گرفته 8 نفره و با نرخ اجاره بهای 8640000 تومان برای یک نیمسال تحصیلی می باشد. دانشجویان متقاضی برای دریافت معرفی نامه به خانم بیدکی کارشناس سراهای دانشجویی دختران (دانشکده علوم انسانی، ساختمان شماره 1) مراجعه کنند. ضمناً امکان اقامت فقط یک نیمسال برای دانشجویان سنواتی نیز در این سرا فراهم است.