اطلاعیه پیش ثبت نام برای اسکان در سرای دانشجویی پردیس