اطلاعیه پرداخت اجاره بهای سرای دختران دکتر امید (مصلی نژاد) برای اسکان در نیمسال دوم 99-98


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان سرای دختران دکتر امید می رساند، دانشجویانی که متقاضی اسکان در نیمسال دوم 99-98 بوده و با درخواست آنها موافقت شده از روز جمعه 18 بهمن ماه 1398 صرفاً با مراجعه حضوری به اتاق سرپرستی و پس از واریز مبلغ اجاره بها به مبلغ 4600000 ریال (از طریق دستگاه pos ) اسکان می یابند. * عدم پرداخت تا تاریخ 25 بهمن به منزله انصراف از اسکان تلقی گردیده و دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین می شوند. * شروع فعالیت سرا در نیمسال دوم از روز جمعه 18 بهمن ماه می باشد. * اسامی دانشجویان حائز شرایط برای اسکان در نیمسال دوم، در اتاق سرپرستی قرار دارد.  
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان سرای دختران دکتر امید می رساند، دانشجویانی که متقاضی اسکان در نیمسال دوم 99-98 بوده و با درخواست آنها موافقت شده از روز جمعه 18 بهمن ماه 1398 صرفاً با مراجعه حضوری به اتاق سرپرستی و پس از واریز مبلغ اجاره بها به مبلغ 4600000 ریال (از طریق دستگاه pos ) اسکان می یابند.
* عدم پرداخت تا تاریخ 25 بهمن به منزله انصراف از اسکان تلقی گردیده و دیگر دانشجویان متقاضی جایگزین می شوند.
* شروع فعالیت سرا در نیمسال دوم از روز جمعه 18 بهمن ماه می باشد.
* اسامی دانشجویان حائز شرایط برای اسکان در نیمسال دوم، در اتاق سرپرستی قرار دارد.