اطلاعیه مهم اداره خدمات رفاهی و دانشجویی در خصوص ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال دوم 98-97


1- سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان www.bp.swf.ir  (صرفاً برای دانشجویان دارای پرونده وام) برای ثبت درخواست وام از روز یک شنبه 21 بهمن ماه فعال می شود. لیست اسامی دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که از 97/11/21 تا 97/11/30 در این سامانه درخواست خود را ثبت نمایند به صندوق رفاه دانشجویان ارسال و به درخواست‌های ثبت شده بعد از این مهلت فقط در صورت وجود اعتبار رسیدگی خواهد شد. 2- مهلت تشکیل پرونده (برای دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام هستند) جهت برخورداری از وام های این نیمسال نیز تا  30 بهمن ماه می باشد. 3- درخواست دانشجویان متقاضی وام های مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، عتبات و شهریه نیز باید در بازه زمانی فوق ثبت شود. متقاضیان این گونه وام ها علاوه بر ثبت درخواست وام، مدرک رویداد خود (اجاره نامه، قرارداد سرای دانشجویی غیردولتی، فاکتور، سند ازدواج و غیره) را نیز باید به صورت حضوری به اتاق امور دانشجویی (ساختمان شماره 1 دانشکده علوم انسانی اتاق 104) آورده و تحویل  دهند. 4- ثبت نام وام دانشجو موقعی قطعی است که در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir نوع وام انتخاب و پس از ثبت آن عبارت " در انتظار تأئید دانشگاه " قید شود. 5- به ثبت نام وام های وام های مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، عتبات شهریه  در سامانه فوق بدون تحویل مدرک آنها به امور دانشجویی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- فرم های تنظیم سند تعهد محضری و مشخصات در سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir  قسمت مدیریت امور دانشجویی (فرم ها) قابل دسترس است. همچنین این فرم ها از طریق انتشارات دانشگاه نیز قابل دریافت است.
1- سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان www.bp.swf.ir  (صرفاً برای دانشجویان دارای پرونده وام) برای ثبت درخواست وام از روز یک شنبه 21 بهمن ماه فعال می شود. لیست اسامی دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که از 97/11/21 تا 97/11/30 در این سامانه درخواست خود را ثبت نمایند به صندوق رفاه دانشجویان ارسال و به درخواست‌های ثبت شده بعد از این مهلت فقط در صورت وجود اعتبار رسیدگی خواهد شد.
2- مهلت تشکیل پرونده (برای دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام هستند) جهت برخورداری از وام های این نیمسال نیز تا  30 بهمن ماه می باشد.
3- درخواست دانشجویان متقاضی وام های مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، عتبات و شهریه نیز باید در بازه زمانی فوق ثبت شود. متقاضیان این گونه وام ها علاوه بر ثبت درخواست وام، مدرک رویداد خود (اجاره نامه، قرارداد سرای دانشجویی غیردولتی، فاکتور، سند ازدواج و غیره) را نیز باید به صورت حضوری به اتاق امور دانشجویی (ساختمان شماره 1 دانشکده علوم انسانی اتاق 104) آورده و تحویل  دهند.
4- ثبت نام وام دانشجو موقعی قطعی است که در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir نوع وام انتخاب و پس از ثبت آن عبارت " در انتظار تأئید دانشگاه " قید شود.
5- به ثبت نام وام های وام های مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، عتبات شهریه  در سامانه فوق بدون تحویل مدرک آنها به امور دانشجویی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- فرم های تنظیم سند تعهد محضری و مشخصات در سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir  قسمت مدیریت امور دانشجویی (فرم ها) قابل دسترس است. همچنین این فرم ها از طریق انتشارات دانشگاه نیز قابل دریافت است.