اطلاعیه مهم اداره خدمات رفاهی و دانشجویی در خصوص ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال اول 98-97


1- سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان www.bp.swf.ir  (صرفا برای دانشجویان دارای پرونده وام) برای ثبت درخواست وام از روز شنبه 14 مهرماه فعال می شود. لیست اسامی دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که از 97/7/14 تا 97/7/18 در این سامانه درخواست خود را ثبت نمایند به صندوق رفاه دانشجویان ارسال و به درخواست‌های ثبت شده بعد از این مهلت در صورت وجود اعتبار رسیدگی خواهد شد. 2- مهلت تشکیل پرونده جهت برخورداری از وام های این نیمسال تا  18 مهرماه است. در صورت عدم تشکیل پرونده تا مهلت فوق، مدارک تشکیل پرونده وام در طول ترم جهت  اخذ وام در ترم های آتی اخذ می گردد.  3- درخواست دانشجویان متقاضی وام های دیگر از جمله مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه و غیره از تاریخ 97/7/14 تا 97/7/25 در این سامانه فعال است. متقاضیان این گونه وام ها علاوه بر ثبت درخواست وام، مدرک رویداد خود (اجاره نامه، قرارداد سرای دانشجویی غیردولتی، فاکتور، سند ازدواج و غیره) را نیز باید به صورت حضوری به اتاق امور دانشجویی (ساختمان شماره 1 دانشکده علوم انسانی) آورده و تحویل آقای شمشیرگران دهند. 4- ثبت نام وام موقعی قطعی است که در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir نوع وام انتخاب و پس از ثبت آن عبارت " در انتظار تأئید دانشگاه " قید شود. 5- به ثبت نام وام های ضروری و مسکن در سامانه فوق بدون تحویل مدرک آنها به امور دانشجویی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- فرم های تنظیم سند تعهد محضری و مشخصات جهت چاپ در کانال و در سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir  قسمت مدیریت امور دانشجویی (فرم ها) قابل دسترس است. همچنین این فرم ها از طریق انتشارات دانشگاه نیز قابل دریافت است. ***فرم مشخصات دانشجویان برای دریافت وام  (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)   ***فرم تنظیم سند تعهد محضری  برای دریافت وام   (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)  
1- سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان www.bp.swf.ir  (صرفا برای دانشجویان دارای پرونده وام) برای ثبت درخواست وام از روز شنبه 14 مهرماه فعال می شود. لیست اسامی دانشجویان متقاضی وام تحصیلی که از 97/7/14 تا 97/7/18 در این سامانه درخواست خود را ثبت نمایند به صندوق رفاه دانشجویان ارسال و به درخواست‌های ثبت شده بعد از این مهلت در صورت وجود اعتبار رسیدگی خواهد شد.
2- مهلت تشکیل پرونده جهت برخورداری از وام های این نیمسال تا  18 مهرماه است. در صورت عدم تشکیل پرونده تا مهلت فوق، مدارک تشکیل پرونده وام در طول ترم جهت  اخذ وام در ترم های آتی اخذ می گردد. 
3- درخواست دانشجویان متقاضی وام های دیگر از جمله مسکن، ضروری، ازدواج، ودیعه مسکن متاهلی، شهریه و غیره از تاریخ 97/7/14 تا 97/7/25 در این سامانه فعال است. متقاضیان این گونه وام ها علاوه بر ثبت درخواست وام، مدرک رویداد خود (اجاره نامه، قرارداد سرای دانشجویی غیردولتی، فاکتور، سند ازدواج و غیره) را نیز باید به صورت حضوری به اتاق امور دانشجویی (ساختمان شماره 1 دانشکده علوم انسانی) آورده و تحویل آقای شمشیرگران دهند.
4- ثبت نام وام موقعی قطعی است که در سامانه پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس www.bp.swf.ir نوع وام انتخاب و پس از ثبت آن عبارت " در انتظار تأئید دانشگاه " قید شود.
5- به ثبت نام وام های ضروری و مسکن در سامانه فوق بدون تحویل مدرک آنها به امور دانشجویی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- فرم های تنظیم سند تعهد محضری و مشخصات جهت چاپ در کانال و در سایت دانشگاه به آدرس www.ub.ac.ir  قسمت مدیریت امور دانشجویی (فرم ها) قابل دسترس است. همچنین این فرم ها از طریق انتشارات دانشگاه نیز قابل دریافت است.
***فرم مشخصات دانشجویان برای دریافت وام (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید) 
***فرم تنظیم سند تعهد محضری برای دریافت وام (جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)