اطلاعیه شورای نظارت وارزیابی سراهای دانشجویی غیر دولتی در خصوص اجاره بهای نیمسال دوم 98-99


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به برگزاری امتحانات به صورت مجازی و عدم فعالیت سراها، جلسه مشترک شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی  غیردولتی و مدیران سراها در خصوص چگونگی تسویه حساب با دانشجویان، تخلیه اتاق ها و فعالیت سراها در سال تحصیلی آینده برگزار که در آن تصمیمات مهم زیر اتخاذ شد: 1-  با توجه به استیجاری بودن ساختمان ها و صرف هزینه هایی در جهت آماده بودن سراها، مقرر شد فقط هزینه های جاری سرا شامل 20 درصد اجاره بهای نیمسال دوم به حساب دانشجویان بازگردانده شود و دانشجویانی که بدهی خود را پرداخت نکرده اند نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. مدیران سراها نیز اسامی دانشجویانی که نسبت به تسویه حساب اقدامی انجام نداده اند برای پیگیری در اختیار دانشگاه های محل تحصیل آنها قرار دهند. 2-  مقرر گردید در جهت حمایت از دانشجویان گزارشی به ستاد کرونا ارایه تا در صورت امکان و در چارچوب راهکارهای حمایتی از مشاغل آسیب پذیر، سراهای دانشجویی غیردولتی نیز از تسهیلات در نظر گرفته بهره مند شوند. بدیهی است در این صورت به نسبت بهره مندی خوابگاه داران از تسهیلات، میزانی از اجاره بهای پرداختی به حساب دانشجویان عودت داده می شود. 3-  فعالیت و بازگشایی تمامی سراهای دانشجویی غیردولتی همزمان با شروع سال تحصیلی آینده نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.
به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با توجه به برگزاری امتحانات به صورت مجازی و عدم فعالیت سراها، جلسه مشترک شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی  غیردولتی و مدیران سراها در خصوص چگونگی تسویه حساب با دانشجویان، تخلیه اتاق ها و فعالیت سراها در سال تحصیلی آینده برگزار که در آن تصمیمات مهم زیر اتخاذ شد:

1-  با توجه به استیجاری بودن ساختمان ها و صرف هزینه هایی در جهت آماده بودن سراها، مقرر شد فقط هزینه های جاری سرا شامل 20 درصد اجاره بهای نیمسال دوم به حساب دانشجویان بازگردانده شود و دانشجویانی که بدهی خود را پرداخت نکرده اند نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. مدیران سراها نیز اسامی دانشجویانی که نسبت به تسویه حساب اقدامی انجام نداده اند برای پیگیری در اختیار دانشگاه های محل تحصیل آنها قرار دهند.
2-  مقرر گردید در جهت حمایت از دانشجویان گزارشی به ستاد کرونا ارایه تا در صورت امکان و در چارچوب راهکارهای حمایتی از مشاغل آسیب پذیر، سراهای دانشجویی غیردولتی نیز از تسهیلات در نظر گرفته بهره مند شوند. بدیهی است در این صورت به نسبت بهره مندی خوابگاه داران از تسهیلات، میزانی از اجاره بهای پرداختی به حساب دانشجویان عودت داده می شود.
3-  فعالیت و بازگشایی تمامی سراهای دانشجویی غیردولتی همزمان با شروع سال تحصیلی آینده نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.