اطلاعیه جذب کار دانشجویی برای نیمسال دوم 97-98


به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند با عنایت به تصویب هیات محترم رئیسه دانشگاه سقف کار دانشجویی وحل تمرین مورد نیاز واحدها و گروه های آموزشی به شرح جدول پیوست اعلام می گردد. لازم به ذکر است هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه مراجعه به مسئول کمیته انضباطی (آقای بی غم) – مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314 مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی( آقای محمدپور) و تحویل فرم - مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314 لازم به ذکر است فقط شماره حساب های بانک ملت مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا ضروری است دانشجویانی که حساب بانک ملت ندارند ابتدا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمایند و سپس فرم را تکمیل نمایند.

به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند با عنایت به تصویب هیات محترم رئیسه دانشگاه سقف کار دانشجویی وحل تمرین مورد نیاز واحدها و گروه های آموزشی به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

لازم به ذکر است هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد.

  1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن
  2. مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه
  3. مراجعه به مسئول کمیته انضباطی (آقای بی غم) – مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314
  4. مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی( آقای محمدپور) و تحویل فرم - مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314

لازم به ذکر است فقط شماره حساب های بانک ملت مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا ضروری است دانشجویانی که حساب بانک ملت ندارند ابتدا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمایند و سپس فرم را تکمیل نمایند.