اطلاعیه جذب کاردانشجویی


به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند با عنایت به تصویب هیات محترم رئیسه دانشگاه سقف کار دانشجویی وحل تمرین مورد نیاز واحدها و گروه های آموزشی به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه مراجعه به مسئول کمیته انضباطی (آقای قربانپور) – مستقر در دانشکده علوم انسانی مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی و تحویل فرم - مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314 لازم به ذکر است فقط شماره حساب های بانک ملت مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا ضروری است دانشجویانی که حساب بانک ملت ندارند ابتدا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمایند و سپس فرم را تکمیل نمایند. سقف حل تمرین برای هر ترم 40 ساعت می باشد. سقف کار دانشجویی برای هر ترم 170 ساعت می باشد. دریافت جدول کاردانشجویی مورد نیاز

به اطلاع دانشجویان متقاضی اشتغال به عنوان کار دانشجویی و استاد حل تمرین می رساند با عنایت به تصویب هیات محترم رئیسه دانشگاه سقف کار دانشجویی وحل تمرین مورد نیاز واحدها و گروه های آموزشی به شرح ذیل اعلام می گردد. لازم به ذکر است هر دانشجو صرفا می تواند برای یک مورد کاردانشجویی اقدام نماید. مراحل مورد نیاز برای اخذ کاردانشجویی به شرح ذیل می باشد.

  1. دریافت فرم ثبت نام کار دانشجویی از انتشارات و تکمیل آن
  2. مراجعه به واحد یا گروه آموزشی مربوطه و دریافت تاییدیه مسئول مربوطه
  3. مراجعه به مسئول کمیته انضباطی (آقای قربانپور) – مستقر در دانشکده علوم انسانی
  4. مراجعه به کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی و تحویل فرم - مستقر در طبقه 2 سازمان مرکزی – اتاق 314
  • لازم به ذکر است فقط شماره حساب های بانک ملت مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا ضروری است دانشجویانی که حساب بانک ملت ندارند ابتدا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمایند و سپس فرم را تکمیل نمایند.
  • سقف حل تمرین برای هر ترم 40 ساعت می باشد.
  • سقف کار دانشجویی برای هر ترم 170 ساعت می باشد.

دریافت جدول کاردانشجویی مورد نیاز