اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بجنورد در سال 1397