اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص پیش ثبت نام دانشجویان برای سکونت در سراهای دانشجویی پردیس (نیمسال اول سال تحصیلی 99-98)