اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص شناسایی دانشجویان خسارت دیده از سیل


به اطلاع  کلیه دانشجویان گرامی می رساند: صندوق رفاه دانشجویان در راستای حمایت از دانشجویان سیل زده، نسبت به شناسایی و کمک به این گروه از دانشجویان اقدام می کند لذا کلیه ی دانشجویانی که در جریان سیل اخیر دچار آسیب شده و حائز شرایط زیر هستند و در گروههای زیر قرار می گیرند با مستندات ذکر شده تا تاریخ ٩٨/٠٤/١٢ به امور دانشجویی مراجعه نمایند.   گروه ١ : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از ٧٠ درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.   گروه ٢ : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.   مستندات لازم به ارائه برای هر دو گروه : گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری با ذکر درصد تخریب منزل - گواهی فوت بر اثر سیل اخیر    
به اطلاع  کلیه دانشجویان گرامی می رساند: صندوق رفاه دانشجویان در راستای حمایت از دانشجویان سیل زده، نسبت به شناسایی و کمک به این گروه از دانشجویان اقدام می کند لذا کلیه ی دانشجویانی که در جریان سیل اخیر دچار آسیب شده و حائز شرایط زیر هستند و در گروههای زیر قرار می گیرند با مستندات ذکر شده تا تاریخ ٩٨/٠٤/١٢ به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
 
گروه ١ : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بیش از ٧٠ درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.
 
گروه ٢ : دانشجویانی که منزل مسکونی ایشان بین ٣٠ تا ٦٩ درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.
 
مستندات لازم به ارائه برای هر دو گروه :
گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری با ذکر درصد تخریب منزل - گواهی فوت بر اثر سیل اخیر