اطلاعیه اتمام زمان کار دانشجویی در ترم جاری


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با عنایت به اتمام زمان کار دانشجویی در نیمسال جاری، دانشجویان محترم بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه 1397 نسبت به دریافت فرم حق الزحمه کاردانشجویی، تکمیل آن و دریافت امضا مسئول مربوطه و سپس تحویل آن به دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی آقای محمدپور اقدام نمایند. لازم به ذکر است حساب بانکی بایستی به نام خود دانشجو بوده و در بانک ملت ثبت شده باشد. دریافت فرم حق الزحمه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، با عنایت به اتمام زمان کار دانشجویی در نیمسال جاری، دانشجویان محترم بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه 1397 نسبت به دریافت فرم حق الزحمه کاردانشجویی، تکمیل آن و دریافت امضا مسئول مربوطه و سپس تحویل آن به دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی آقای محمدپور اقدام نمایند. لازم به ذکر است حساب بانکی بایستی به نام خود دانشجو بوده و در بانک ملت ثبت شده باشد.

دریافت فرم حق الزحمه