از ابتدای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ پذیرش افراد غیر دانشجو در سراهای غیردولتی ممنوع شد


با توجه به مصوبه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی، تمامی مسئولان سراهای دانشجویی غیردولتی مکلف به دریافت معرفی‌نامه از دانشجویان محترم قبل از عقد قرارداد و اسکان دانشجویان در سراها شدند. آاقای دکتر قربانی رئیس شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر دریافت معرفی‌نامه‌ها را در جهت حفظ امنیت بیشتر دانشجویان در سراها لازم و ضروری دانستند.

با توجه به مصوبه شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی، تمامی مسئولان سراهای دانشجویی غیردولتی مکلف به دریافت معرفی‌نامه از دانشجویان محترم قبل از عقد قرارداد و اسکان دانشجویان در سراها شدند. آاقای دکتر قربانی رئیس شورای نظارت و ارزیابی سراهای دانشجویی غیردولتی استان خراسان شمالی با اعلام این خبر دریافت معرفی‌نامه‌ها را در جهت حفظ امنیت بیشتر دانشجویان در سراها لازم و ضروری دانستند.