اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه‎های خراسان شمالی درخصوص هزینه بررسی درخواست ها در شورای بررسی موارد خاص


درراستای اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه‎های خراسان شمالی برای بررسی درخواست‎ها در شورای‎های بررسی موارد خاص دانشگاه‏ و استان هزینه خدمات به شرح جدول ذیل دریافت می‏ گردد.   ردیف شرح عناوین خدمات شرح مبلغ دریافت (ریال) ۱ درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت مرخصی بدون احتساب در سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص ۲۳۰۰۰۰ ۲ درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تمدید سنوات آموزشی از کمیسیون بررسی موارد خاص ۲۳۰۰۰۰ ۳ درخواست دانشجو مبنی بر انتقال، مهمانی، انتقال تؤام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی از کمیسیون بررسی موارد خاص ۲۳۰۰۰۰ ۴ درخواست دانشجو مبنی بر بررسی سایر مشکلات آموزشی مرتبط با کمیسیون بررسی موارد خاص ۲۳۰۰۰۰ ۵ درخواست دانشجو مبنی بر هر بار بررسی امکان ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی منجر به اخراج از کمیسیون بررسی موارد خاص ۱۱۵۰۰۰۰ ۶ درخواست بازگشت به تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص (دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل) ۱۱۵۰۰۰۰     پرداخت هزینه برای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به صورت الکترونیک و پس از تأیید درخواست توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزشی گلستان امکان‌پذیر می‏باشد.

درراستای اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه‎های خراسان شمالی برای بررسی درخواست‎ها در شورای‎های بررسی موارد خاص دانشگاه‏ و استان هزینه خدمات به شرح جدول ذیل دریافت می‏ گردد.

 

ردیف

شرح عناوین خدمات

شرح مبلغ دریافت (ریال)

۱

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت مرخصی بدون احتساب در سنوات از کمیسیون بررسی موارد خاص

۲۳۰۰۰۰

۲

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی هر بار وضعیت تمدید سنوات آموزشی از کمیسیون بررسی موارد خاص

۲۳۰۰۰۰

۳

درخواست دانشجو مبنی بر انتقال، مهمانی، انتقال تؤام با تغییر رشته و تغییر رشته داخلی از کمیسیون بررسی موارد خاص

۲۳۰۰۰۰

۴

درخواست دانشجو مبنی بر بررسی سایر مشکلات آموزشی مرتبط با کمیسیون بررسی موارد خاص

۲۳۰۰۰۰

۵

درخواست دانشجو مبنی بر هر بار بررسی امکان ادامه تحصیل دانشجویان مشروطی منجر به اخراج از کمیسیون بررسی موارد خاص

۱۱۵۰۰۰۰

۶

درخواست بازگشت به تحصیل از کمیسیون بررسی موارد خاص (دانشجویان انصرافی، ترک تحصیل)

۱۱۵۰۰۰۰

 

 

پرداخت هزینه برای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به صورت الکترونیک و پس از تأیید درخواست توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با مراجعه دانشجو به پیشخوان خدمت در سامانه جامع آموزشی گلستان امکان‌پذیر می‏باشد.