اتمام زمان کار دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-97


به اطلاع دانشجویان گرامی شاغل به کار دانشجویی می رساند با توجه به اتمام زمان کار دانشجویی، دانشجویان جهت دریافت هزینه آن بایستی فرم حق الزحمه را از انتشارات دانشگاه دریافت نموده و با تکمیل آن و به امضاء مسئولین مورد نظر برسانند و آن را حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه به دفتر معاونت دانشجویی آقای مهندس بی غم تحویل دهند. دانشجویانی که فرم خود را تا این تاریخ تحویل ندهند پرداخت هزینه آنها در ترم بعد صورت خواهد گرفت.  

به اطلاع دانشجویان گرامی شاغل به کار دانشجویی می رساند با توجه به اتمام زمان کار دانشجویی، دانشجویان جهت دریافت هزینه آن بایستی فرم حق الزحمه را از انتشارات دانشگاه دریافت نموده و با تکمیل آن و به امضاء مسئولین مورد نظر برسانند و آن را حداکثر تا تاریخ 15 تیرماه به دفتر معاونت دانشجویی آقای مهندس بی غم تحویل دهند. دانشجویانی که فرم خود را تا این تاریخ تحویل ندهند پرداخت هزینه آنها در ترم بعد صورت خواهد گرفت.