اتمام زمان کار دانشجویی نیمسال اول


 با توجه به پایان کلاس ها در تاریخ 13 دی ماه، کلیه دانشجویان شاغل به کاردانشجویی و حل تمرین بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم حق الزحمه کاردانشجویی تا تاریخ 30 دی ماه اقدام نمایند. دریافت فرم حق الزحمه کار دانشجویی و حل تمرین

 با توجه به پایان کلاس ها در تاریخ 13 دی ماه، کلیه دانشجویان شاغل به کاردانشجویی و حل تمرین بایستی نسبت به دریافت و تکمیل فرم حق الزحمه کاردانشجویی تا تاریخ 30 دی ماه اقدام نمایند.