اطلاعیه جذب 2 نفر کار دانشجویی برای دفتر معاونت دانشجویی

دفتر معاونت دانشجویی، واقع در سازمان مرکزی دانشگاه به منظور انجام امور دفتری و مستندسازی برای نیمسال دوم، به دو نفر دانشجو، مسلط به word نیازمند است. لطفا درخواست های خود را به انضمام برنامه کلاسی تا پیش از شروع نیمسال دوم به آقای مهندس بی غم تحویل دهید.